Verksamhetspolicy

 

Utgångspunkten för vår verksamhet är kunderna, och att infria de löften som vi gett dem samt att uppfylla deras förväntningar på servicen. Vi följer upp kvaliteten på tjänsterna vi producerar, och vi reagerar på kvalitetsavvikelser genom att utreda grundorsakerna i varje enskilt fall, så att vi kan förhindra att avvikelsen återkommer i vår verksamhet. I vårt bolag upplevs kvalitet som en gemensam angelägenhet för alla och var och en ser för egen del till att bolagets regler följs och kvalitetsmålen uppfylls.

Att infria kundlöften förutsätter en kunnig och motiverad personal. När vi utvecklar arbetshälsan och arbetsförhållanden, har vi ett nära samarbete med personalen och arbetshälsovården. Vi kartlägger och avlägsnar systematiskt arbetarskyddsrisker för att förebygga olyckor och frånvaro på arbetsplatsen. I vår verksamhet följer vi kraven i lagstiftningen och utbildar personalen i frågor som inverkar på arbetarskyddet.

I vår verksamhet har vi förbundit oss att minska miljöolägenheterna och förhindra miljöskador samt att följa miljöbestämmelserna. Vårt mål är att kontinuerligt förbättra nivån på miljöskyddet i hela företaget.

Piccolo Group Oy följer upp, mäter och utvecklar kvaliteten på tjänsterna, nivån på miljöskyddet och arbetstrivseln enligt principen om kontinuerlig förbättring.

 

Petri Kuivamäki, verkställande direktör